شماره حساب ها

بانک اقتصاد نوین به نام شرکت شرکت التیام سرو یاس

شماره حساب: 15485046628511

شماره شبا: IR680550015485004662851001

 

بانک صادرات به نام فرهاد اسماعیلی

شماره حساب: 0102358163005

شماره کارت: 6037691540475472

شماره شبا : IR21 0190 0000 0010 2358 1630 05

 

بانک اقتصاد نوین به نام فرهاد اسماعیلی

شماره حساب: 154143813221

شماره کارت: 6274121157398371

شماره شبا: IR55 0550 0154 0010 4381 3220 01

 

بانک ملی به نام فرهاد اسماعیلی

شماره حساب: ...

شماره کارت: 6037997392358603

شماره شبا: ...

 

بانک ملت به نام فرهاد اسماعیلی

شماره حساب: 5710097817

شماره کارت: 6104337820508545

شماره شبا: IR48 0120 0200 0000 5710 0978 17