اطلاعات پرداخت

شماره حساب ، شبا و شماره کارت های مورد تایید فروشگاه اینترنتی سرجات جهت واریز مبالغ سفارشات ثبت شده بصورت تلفنی به شرح زیر می باشد :

 

بانک صادرات

نام صاحب حساب: فرهاد اسماعیلی

شماره حساب: 0102358163005

شماره کارت: 6037691540475472

شماره شبا: IR210190000000102358163005

 

بانک اقتصاد نوین

نام صاحب حساب: فرهاد اسماعیلی

شماره حساب: 154143813221

شماره کارت: 6274121157398371

شماره شبا: IR550550015400104381322001